نظرات مطالب : Joomla Article : نظرات کاربران درباره مصحف الرحمن http://lesanesedgh.comhttp%3A//lesanesedgh.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D158%3A%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3Bcatid%3D89%3A%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3BItemid%3D731 Sat, 23 Mar 2019 07:52:03 +0430 fa-ir Comment - حدود 2 سال قبل http://lesanesedgh.comhttp%3A//lesanesedgh.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D158%3A%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3Bcatid%3D89%3A%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3BItemid%3D731 http://lesanesedgh.comhttp%3A//lesanesedgh.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D158%3A%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3Bcatid%3D89%3A%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3BItemid%3D731 سلام
من از قسمت مشاهده چند صفحه ای از مصحف الرحمان را خوندم خیلی خوبه
اگه یه مقدار با اصطلاحات آشنا باشیم خیلی کاربردیه
ممنون

]]>
Mon, 04 Jul 2016 13:45:33 +0430
Comment - حدود 2 سال قبل http://lesanesedgh.comhttp%3A//lesanesedgh.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D158%3A%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3Bcatid%3D89%3A%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3BItemid%3D731 http://lesanesedgh.comhttp%3A//lesanesedgh.com/index.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D158%3A%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3Bcatid%3D89%3A%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%26amp%3BItemid%3D731 کار نو و جالبی بود. خوشم اومد. از همه کسانی که در تهیه این اثر زحمت کشیدند، تشکر میکنم. اجرکم عندالله

]]>
mh_nori2005@yahoo.com (محمدحسین نوری) Fri, 24 Jun 2016 01:49:03 +0430